Gebruikersovereenkomst

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van de website www.eventmakers.nl en alle pagina’s, teksten en afbeeldingen waaruit deze bestaat.

Copyright

De bezoeker is ten aanzien van de EventMakers website slechts bevoegd de website door te bladeren en de daarvan afkomstige informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden.

Hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom van EventMakers zijn, dienen enkel ter informatie van de bezoeker. Bij het gebruikmaken van hyperlinks aanvaardt EventMakers geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die hierdoor kan ontstaan.

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder rechten van intellectueel eigendom, op de EventMakers website en daarvan afkomstige informatie bij EventMakers. Dit houdt in dat er niets aan de van de EventMakers website en de daarvan afkomstige informatie mag worden veranderd en dat ieder ander gebruik dan aangegeven in deze Voorwaarden zonder toestemming van EventMakers niet is toegestaan.

Disclaimer

Uitgevers en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Uitgever en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/ of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

© EventMakers. Alle rechten voorbehouden.